# Sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
Tổng tiền: đồng.